personnel

Personál

Patentoví zástupcovia patentovej a známkovej kancelárie inventa sú oprávnení zastupovať klientov tak pred slovenským Úradom priemyselného vlastníctva, ako aj pred EPO a EUIPO.

Personál kancelárie má nie len široké know-how a dlhoročné skúsenosti, ale zároveň sú to rešpektovaní odborníci, ktorí sa pravidelne vzdelávajú na slovenskom ako aj českom Úrade priemyselného vlastníctva a v minulosti pracovali na Úrade priemyselného vlastníctva.

Dagmar Čechvalová je európska patentová a známková zástupkyňa a zakladateľka a riaditeľka kancelárie inventa. Pôsobila viac rokov ako predsedníčka Slovenskej komory patentových zástupcov a viac ako 10 rokov ako zástupkyňa Slovenskej republiky v Európskom patentovom inštitúte. Je aktívnou členkou združení INTA, AIPPI a UNION.

Radovan Čechvala MBA, MSc. sa zúčastňuje tak na riešeniach ochrany a vymáhania práv týkajúcich sa rôznych technických riešení ako aj oceňovania majetku v oblasti duševného vlastníctva.

Súčasťou nášho tímu je medzi inými odborníčka na konania týkajúce sa dodatkových ochranných osvedčení, európska patentová zástupkyňa, Mgr. Katarína Makeľová a záležitosti týkajúce sa presadzovania práv zabezpečuje spolu s ďalšími JUDr. Lenka Székely.

Súčasťou pracovného kolektívu kancelárie inventa je mnoho interne ako aj externe spolupracujúcich odborníkov, prekladateľov a obchodných konzultantov.