Novinky

Ušetrite viac ako 3300 Eur

Európsky patentový úrad #EPO oznámil že od 1.4.2024 budú môcť fyzické osoby, podniky-mikroentity ale aj akademická obec využiť novú dodatkovú zľavu vo výške 30% na úradné poplatky spojené s podaním, ale aj s ďalším konaním pre úradom. Zľavu súvisiacu s novým pravidlom R(7)a(3) #EPC je navyše možné v prípade podania textu prihlášky resp. žiadosti o úplný prieskum v slovenskom jazyku navyše kombinovať so zľavou podľa pravidla R(7)a(1) vo výške 30% pre poplatok z podanie resp. za úplný prieskum. Nová schéma zliav dokonca umožní opráveným prihlasovateľom získať preplatenie časti úradného popletku za medzinárodnú rešerš pre mezinárodné prihlášku PCT, ak rešeršným úradom bol EPO, ak vstúpi takáto prihláška do regionálnej fázy po 1.4.2024, a poskytne aj zľavu z úradného poplatku za dezignácie či z  úradného poplatku pri udelení európskeho patentu.

V praxi to teda znamená že ak takýto oprávnený subjekt napríklad podá po 1.4.2024 Európsku patentovú prihlášku, zaplatí poplatok za podanie vo výške 49% z 135,- Eur a rešeršný poplatok vo výške 70% z 1.520,- Eur, t.j. spolu len 1.130,15 Eur.

Nakoľko ale podniky z kategórie #SME môžu k tomu využiť aj grantovú schému #EUIPO, o ktorej sme písali tu Granty EUIPO, a v jej rámci získať grant na 75% úradných poplatkov zaplatených pri podaní Európskej patentovej prihlášky, s využitím tohoto grantu budú náklady spojené s úradnými poplatkami pri podaní dokonca len 282,- Eur.

Zároveň je potrebné opäť spomenúť že tá istá grantová schéma pokryje až 50% nákladov (max. ale 2.000,- Eur) spojených s prácami oprávneného Európskeho patentového zástupcu pri prípave a podaní takejto prihlášky, a teda je možné skonštatovať, že prihlasovateľ môže takto ušetriť aj viac ako 3.300,- Eur. Navyše je z tejto grantovej schémy možné pokryť 90% nákladov súvisiacich s analýzou procesov a súvisiacich s tvorbou #IP a s nastavením správnej IP stratégie formou #IPSCAN, ktorá môže o.i. pomôcť identifikovať Vaše inovácie, vhodné na ochranu prostrednícvom patentov.

Ak ste teda doposiaľ váhali s ochranou svojich inovácií, práve teraz nastal ten správny čas konať. Ešte nikdy nebolo podanie Európskej patentovej prihlášky tak lacné, a preto v prípade Vášho záujmu o bližšie infomrácie nás neváhajte kontaktovať na inventa@inventa.sk

EUIPO Granty na rok 2024

snimka-obrazovky-2024-01-22-o-14.49.19

Od 22. januára do 6. decembra 2024 je opätovne pre malé a stredné podniky k dispozícii fond grantového programu Ideas Powered for Business. Celkový dostupný rozpočet na spolufinancovanie opatrení v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov sa odhaduje na 20 miliónov EUR. Poskytovanie bude rovnako ako v predchádzajúcich rokoch fungovať formou poukazov na ochranu duševného vlastníctva pre malé a stredné podniky so sídlom v Európskej únii na účely pomoci pri získavaní a využívaní práv duševného vlastníctva.

 O prostriedky z fondu môžu požiadať podniky z EÚ, ktoré spĺňajú oficiálne kritériá MSP (malé a stredné podniky), a môžu tak získať finančnú podporu vo forme spätnej náhrady úradných poplatkov za prihlášky ochranných známok, dizajnov, patentov tak aj vo veci práv k odrodám rastlín a vo vzťahu k službe IP SCAN.

 • Služba IP SCAN ostáva bezo zmeny, s čerpaním vo výške 720 EUR, pričom bližšie informácie k nej nájdete v našej brožúrke  2023-ip-scan-applicants-guide-sk-inventa. inventa má 3 akreditovaných konzultantov, oprávnených pre realizáciu tejto služby.
 • Pre ochranné známky a dizajny je čerpanie limitované sumou 1 000 € a prostriedky je možné čerpať až do  75% výšky uhradených úradných poplatkov.
 • Pre patenty sa v roku 2024 jedná o spätnú náhradu úradných poplatkov do výšky 1 500 € no zároveň tohtoročné grantové kolo prihlasovateľom patentov prináša jedinečnú možnosť čerpať príspevok až 2 000 € na náklady na právne úkony súvisiace s vypracovaním a podaním novej európskej patentovej prihlášky.

Na podanie žiadosti o udelenie grantu je potrebné predložiť najmä potvrdenie o DPH podniku a bankové údaje Vášho podniku. Váš podnik musí byť malým alebo stredným podnikom so sídlom v Európskej únii. 

Granty budú udeľované podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie“, preto je žiadosti potrebné podávať čo najskôr po spustení prihlasovania. Žiadosť je možné podať výlučne elektronicky a to prostredníctvom webovej stránky EUIPO - radi Vám s jej podaním pomôžeme.

Nakoľko poukazy neplatia spätne a teda náklady na činnosti vykonané pred získaním poukazu nie je možné nahradiť; finančné náhrady sa budú vzťahovať len na podanie vykonané až po schválení žiadosti o získanie poukazu. 

Služba IP Scan

header-banner-en

Od 1.10.2023 môžu malé a stredné podniky (MSP) na Slovensku využiť službu včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan), náklady ktorej sú z veľkej časti hradené zo fondu spravovaného Európskym úradom duševného vlastníctva. IP Scan sú služby určené na poskytovanie poradenstva pre MSP o potenciáli duševného vlastníctva pre rozvoj ich podnikania. Poskytujú ich odborníci určení zúčastnenými úradmi duševného vlastníctva členských štátov pod ich koordináciou a na žiadosť príjemcu.
Bližšie informácie, o obsahu ako aj spôsobe ako je možné požiadať o realizáciu IP Scanu nájdete aj v pripojenej informačnej brožúre 2023-ip-scan-applicants-guide-sk-inventa
inventa má v zozname akreditovaných odborníkov 3 patentových zástupcov, ktorý Vám radi pomôžu nielen s bližšími informáciami či samotnou realizáciou IP Scanu, a v prípade Vášho záujmu Vám taktiež pomôžu so žiadosťou o samotný grant a administráciou celého procesu.
Radi Vám poskytneme ďaľšie informácie mailom prípadne na nižšie uvedených telefonických číslach.

IP a rodinné podnikanie

S podcastom Rodinné podnikanie sme sa rozprávali o inováciách, o ich ochrane a jej dôležitostí pre úspech podnikateľskej stratégie, ale aj o tom kto je to patentový zástupca a čo vlastne robí.

Inovačné dni INOVATO

Spolu s INOVATO a ZSVTS sme pripravili špeciálne pre inovatívne firmy a startupy seminár o praktických aspektoch ochrany IP a využití IP v biznis stratégii.
Seminár sa uskutoční dňa 4.4.2023 Dome ZSVTS, Koceľova 15, Bratislava
Vstup na seminár je bezplatný, viac informácií a registrácia je dostupná na stránke INOVATO a v prílohe
Program

Ako na ochranné známky

Radi sme sa podelili s Pricemania Academy o naše skúsenosti s ochranou označení prostredníctvom ochranných známok a pokúsili sme sa začínajúcim podnikateľom (nielen) v oblasti e-commerce poskytnúť zopár praktických rád.
Prečo a ako chrániť vlastnú značku či produkty nielen v e-commerce? - Linka na video
V rozhovore nájdete odpovedde aj na nasledovné otázky:

 • Ako prostredníctvom ochranných známok chrániť svoju značku a marketingové investície do jej budovania
 • Čo robiť ak Vaši konkurenti spustili e-shop s doménou podobnou tej Vašej
 • Prečo úrad zapísal ochrannú známku identickú či podobnú tej Vašej
 • Prečo je potrebné monitorovať si prihlášky ochranných známok konkurencie
 • Ako predchádzať riziku výmazu Vašej ochrannej známky
 • Ako zvoliť vhodnú stratégiu ochrany označení pri expanzii do zahraničia

inventa na Inofest

Sme mimoriadne potešení, že sme boli prozvaní do panelovej diskusie na INOFESTe 2022 aby sme sa podelili s našimi názormi na problematiku inovácií na Slovensku, ako aj našimi pripomienkami ku pracovnej verzii Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030.

https://www.linkedin.com/posts/inovato_innovations-iprights-intellectualproperty-activity-6976534032738103297-bFLn?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Pozitívne správy pre MSP

Fond pre mikro, malé a stredné podniky, ktorý je zastrešený úradom EUIPO, a ktorý už druhý rok pomáha MSP pri získavaní a využívaní práv duševného vlastníctva formou  poukazov na ochranu duševného vlastníctva bude opätovne spustený aj v roku 2023 a rozpočet na nadchádzajúci rok bude dokonca značne navýšený.

Ako informuje pán Christian Archambeau, riaditeľ EUIPO, po stretnutí s generálnou riaditeľkou Kerstin Jorna zastupujúcou DG GROW (Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikane a MSP zriadený pod Európskou komisiou), rozpočet pre Poukaz 1 bude oproti roku 2022 navýšený o ďalších 10 miliónov EUR.

Pripomíname, že prostredníctvom  Poukazu 1 je možné získať spätné náhrady prostriedkov vynaložených na činnosti súvisiace s duševným vlastníctvom (IP scan, ochrana ochrannej známky a dizajnu v rámci a mimo EÚ). V roku 2022 je na tento poukaz vyčlenených 15 miliónov EUR z celkovej výšky fondu 16 miliónov EUR.

K dnešnému dňu fond eviduje viac ako 10000 žiadateľov z radov MSP, a sme radi, že k úspešným žiadateľom patrí aj viacero našich klientov. Fond je založený na zásade „kto prv príde, ten prv berie“, takže nás v prípade záujmu o jeho využite neváhajte čo najskôr kontaktovať.

 

Celé vyjadrenie riaditeľa EUIPO môžete nájsť na: https://www.linkedin.com/posts/christian-archambeau_euipo-geographicalindications-smefunding-activity 

Meet&Learn stretnutie Sapie

Radi sa s Vami stretneme na Meet&Learn evente Sapie ktore sme pripravili spolu s Mazars.

https://www.linkedin.com/events/ochranaobchodn-hoozna-eniaavyu-6932260942655176704/

inventa je zaradená v zozname oprávnených riešiteľov inovačných projektov MH SR

Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA v spolupráci s Európskym fondom regionálneho rozvoja otvorili výzvu pre predkladanie žiadostí o finančnú podporu inovačných projektov. Cieľom inovačných poukážok je zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom inovácie vlastných produktov, služieb, procesov alebo zefektívnenia svojho obchodného modelu; podporovanie aktivít zameraných na digitálnu transformáciu a komercializáciu inovatívnych riešení a stimulovanie inovačných procesov v podnikoch prostredníctvom podpory spolupráce s externými partnermi.

Rozhodli sme sa do tohto projektu zapojiť a ponúknuť Vám aj touto cestou služby našej kancelárie. Na základe našej žiadosti sme boli Ministerstvom hospodárstva zaradení na zoznam oprávnených riešiteľov inovačných projektov.

Naša spoločnosť inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. je patentovou kanceláriou s viac ako 30 ročným pôsobením a naši patentoví zástupcovia majú rozsiahle skúsenosti súvisiace so získavaním ochrany pre  technické riešenia pochádzajúce  zo všetkých oblastí vedy a techniky – samozrejmosťou je teda zastupovanie v oblasti patentov a ďalších priemyselných práv ako aj poskytovanie komplexných konzultačných služieb. Procesom smerujúcim k ochrane Vašich inovácií Vás vieme odborne a profesionálne sprevádzať a vďaka Inovačným poukážkam sa finálne náklady vynaložené na ochranu Vašich práv výrazne znížia.

Ako inovačné poukážky fungujú?

 • výzva bola vyhlásená 22. 6. 2021 a zapojiť sa je možné počas 3 mesiacov
 • výška inovačnej poukážky je od 2 000 do 15 000 eur až do hodnoty 85 % oprávnených výdavkov a preplatenie inovačnej poukážky je formou predfinancovania
 • žiadateľ môže podať až 2 projekty so žiadosťou o finančný príspevok, ich spoločná hodnota nesmie presiahnuť 15 000 eur
 • žiadateľ podáva žiadosť vo fáze prípravy na projekt, zvolí si vybraného riešiteľa jeho projektu z oprávnených subjektov a po schválení poukážky projekt zrealizuje do 6 mesiacov

Kto môže o príspevok žiadať?

 • fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú sídlo podnikania alebo prevádzkareň v Banskobystrickom kraji a vykonávajú podnikateľskú činnosť aspoň 12 mesiacov

Viac informácií o inovačných poukážkach nájdete na stránke inovujme.sk

V prípade, ak by ste mali záujem o využitie inovačných poukážok v oblasti ochrany svojich vynálezov a iných priemyselných práv, kontaktujte nás napríklad emailom alebo telefonicky a radi Vám možné formy čerpania prostriedkov bližšie predstavíme, a to aj na osobnom stretnutí.

Ďalšie kolo grantov pre SME je otvorené

Od 1.7.2021 je opäť možné zúčastniť sa ďalšieho, v poradí už štvrtého, kola výzvy na predkladanie žiadostí o udelenie grantu v rámci EÚ schémy Ideas Power for business SME Fund – poukazy na duševné vlastníctvo.

Podľa správy, ktorú vypracovalo EUIPO - "STATUS REPORT - SME Fund" z apríla 2021 sa do konca marca 2021 o grant uchádzalo spolu 3 316 žiadateľov, čo činilo 41% z cieľa, ktorý bol pre grantovú schému stanovený. Z uvedeného celkového počtu bolo žiadateľov so sídlom na Slovensku spolu 63. Všeobecne žiadatelia najčastejšie žiadali o poskytnutie grantu v súvislosti s podaním prihlášky európskej ochrannej známky (3 279 žiadostí) a dizajnu Spoločenstva (822 žiadostí). Prostredníctvom grantov tak bolo dosiaľ úspešným žiadateľom vyplatených viac ako 1 615 000,- €.

Ak máte záujem využiť túto schému EÚ a získať tak dotáciu na úradné poplatky spojené s po svojimi prihláškami ochranných známok či dizajnov, radi Vám s podaním žiadosti pomôžeme - o prostriedky bude možné žiadať už len v jednom ďalšom kole a aj to len za predpokladu, že nedôjde k skoršiemu vyčerpaniu peňažného objemu určeného na tento účel.

Informácia pre prihlasovateľov OZ v súvislosti s BREXITom

Ako je známe, Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie. Od januára 2021 práva EÚ vrátane ochranných známok a dizajnov prestali byť platnými vo vzťahu k Veľkej Británii, a naďalej už platia iba vo zvyšných 27 členských štátoch EÚ.

Na základe dohôd o BREXITe sa automaticky vytvorili tzv. „klonované“ zápisy ochranných známok, resp. dizajnov v registroch Spojeného kráľovstva, ktoré sa zhodujú s platnými registráciami v registroch EUIPO, a to v prípade takých práv, ktoré boli úradom EUIPO riadne udelené do konca roku 2020.

Úrad pre práva duševného vlastníctva v Spojenom kráľovstve  však nevytvoril ekvivalentné práva Spojeného kráľovstva v súvislosti s takými staršími právami EÚ, ktoré do 31. decembra 2020 stále neboli v platnosti – t.j. prihlášky vo fázach konania pred ich udelením, a to vrátane prihlášok medzinárodných ochranných známok, obsahujúcich dezignáciu „EM“.

Finálna lehota: Dňa 30. septembra 2021 sa končí obdobie deviatich mesiacov, počas ktorého je možné „ spätne podať žiadosť“ o zápis práv do registrov Spojeného kráľovstva, aby tak vzniklo rovnocenné – prihlásené, avšak neudelené (tzv. pending) právo Spojeného kráľovstva, ktoré si ponechá dátum podania prihlášky / prioritný dátum, v súlade s primárnym podaním prihlášky na EUIPO. To platí aj pre prihlášky medzinárodných ochranných známok, obsahujúce dezignáciu „EM“. V prípade záujmu o zabezpečenie príslušných služieb nás neváhajte kontaktovať.

Lieky proti COVID-19 a patentová ochrana

EÚ v svojom novom návrhu členom WTO v súvislosti s výrobou a distribúciou vakcín a liekov proti COVID-19 uvádza o.i. že "sa za najúčinnejší nástroj rozširovania výroby a zdieľania odborných poznatkov považujú dobrovoľné licencie. V prípade, že dobrovoľná spolupráca zlyhá, sú zákonným nástrojom v súvislosti s pandémiou povinné licencie, na základe ktorých vláda udelí cielenú licenciu umožňujúcu ochotnému výrobcovi vyrobiť očkovaciu látku bez súhlasu majiteľa patentu."
Tento návrh EÚ je v súlade s existujúcim systémom patentovej ochrany, a jasne potvrdzuje že pre boj proti COVID-19 nie je cestou systém tejto ochrany obchádzať, ale naopak plne využiť jeho možnosti, vrátane nútených licencií, ako sú napokon kodifikované aj v § 27 zákona 435/2001 Z. z. (patentový zákon)...

EUIPO spustilo tretie kolo grantovej schémy

Od 1.5.2021 je možné zúčastniť sa tretieho kola výzvy na predkladanie žiadostí o udelenie grantu v rámci EÚ schémy Ideas Power for business SME Fund – poukazy na duševné vlastníctvo.
Aktuálne už niektorí uchádzači, ktorí uspeli v prvom kole podávania žiadostí a v spolupráci s našou kanceláriou podnikli ďalšie príslušné kroky, úspešne obdržali dotácie z tejto grantovej schémy. Ak máte záujem podobne ako oni využiť túto schému EÚ a získať tak dotáciu na úradné poplatky spojené s po svojimi prihláškami ochranných známok či dizajnov, radi Vám s podaním žiadosti pomôžeme.

Počítačová simulácia a jej patentová ochrana

Ked' zverejnil Európsky patentový úrad (EPO) začiatkom tohoto marca rozhodnutie veľkého odvolacieho senátu G1/19, vzbudil jeho rozsah ako aj dôslednosť použitej argumentácie pomerne značnú pozornosť patentovej komunity v Európe. Tých niekoľko rozhodnutí, ktoré zverejní veľký odvolací senát ročne umožňuje síce prepokladať, že podobná pozornosť sa dostáva každému z nich, avšak v tomto prípade sa jedná o pozornosť mimoriadnu, nakoľko sa nielen týka patentovej prihlášky, podanej pred takmer 20 rokmi, ale predovšetkým sa týka nadmieru aktuálnej oblasti patentovej ochrany počítačom implementovaných vynálezov, t.j. de facto patentovej ochrany SW, a špeciálne oblasti počítačovej simulácie, takže toto rozhodnutie udáva aj smerovanie, ako bude v budúcnosti EPO posudzovať patentovateľnosť blízko súvisiacich oblastí riešení z oblasti umelej inteligencie (AI) či štatistickej analýzy ako takej.

Na toto mieste je asi potrebné vysvetliť že EPO je inštitúciou, založenou na podklade Európskej patentovej konvencie (EPC), nadnárodnej zmluvy, tvoriacej spolu so súvisiacimi predpismi samostatný špecializovaný nadnárodný právny systém, vďaka ktorému je možné získať ochranu vynálezov prostredníctvom Európskeho patentu, predstavujúcemu nástroj pre poskytnutie patentovej ochrany v členských a asociovaných krajinách EPC.

Veľký odvolací senát je potom v systéme EPC najvyššou inštanciou, tvoriacou istú formu kombinácie ústavného a správneho súdu, nakoľko na jednej strane zabezpečuje svojimi rozhodnutiami uniformitu aplikácie EPC a súvisiacich pránych predpisov na podklade žiadosti o takéto rozhodnutie zo strany niektorého z odvolacích senátov či priamo prezidenta EPO, a na druhej strane, v presne definovaných prípadoch, skúma a rozhoduje o neoprávnenom zásahu do práv účastníkov konaní pre EPO zo strany EPO a jeho orgánov.

Aj v predmetnom rozhodnutí G1/19 sa jedná o prípad, pri ktorom odvolací senát požiadal o takéto rozhodnutie, nakoľko si chcel byť istý, že rozhodnutie, ktoré uskutoční, bude v súlade so staršou EPO judikatúrou a špeciálne s predchádzajúcimi rozhodnutiami veľkého odvolacieho senátu. Podkladová prihláška popisuje a nárokuje ochranu na metódu návrhu budovy s využitím počítačovej simulácie, modelujúcej pohyb chodca v nej s prihliadnutím na fyzické prekážky v priestore budovy ako aj iných chodcov. Z povahy predmetnu ochrany je teda zrejmé, že sa nejedná o riešenie využívajúce efekty takejto počítačovej simulácie priamo v zariadení či procese technického chrakteru. V zmysle článku 52 EPC totiž nie je možné chrániť patentom počítačové programy ako také, ale ani matematické metódy, ktoré podľa pravidiel pre úplný prieskum EPO ako aj súvisiacej judikatúry zahŕňajú aj AI a simuláciu.

Zatiaľ čo sa v oblasti patentovej ochrany počítačových programov prostredníctvom počítačom implementovaných riešení ustálila judikatúra, ako aj pravidlá pre posudzovanie patentovateľnosti a špeciálne ich technického charakteru uniformne v súlade s rozhodnutím G3/08 a kľúčovým tozhodnutím T 641/00 (tzv. prípad COMVIK) na posúdení kľúčovej otázky či nárokovaná metóda prispeva k riešeniu technického problému, a to aj prostredníctvom svojich znakov netechnického charakteru, pričom takýmto problémom nemusí byť implicitný technický efekt priamo adresovaný metódou, ale môže ním byť aj "ďaľší" technický efekt, t.j. efekt ktorý nesúvisí priamo s interakciou počítača, na ktorom je implementované nárokované riešenie, s fyzickým okolitým svetom, predchádzajúce rozhodnutia súvisiace s počítačovou simuláciou na jednej strane poskytovali výklad patentovateľnosti takýchto riešení konzistentne s metodológiou COMVIK - ako napríklad v rozhodnutí T 625/11 riešiacom ochranu riešenia pre simuláciu kritických parametrov nukleárneho reaktora - a na druhej strane, špeciálne pre metódy simulácie, vedúce k dizajnu špecifickej entity na báze ich výsledkov, ich technický charakter popierali s prihliadnutím na ich kognitívny, a teda mentálny charakter, ktorý je taktiež indikátorom možnej výluky z patentovej ochrany v zmysle článku 52 EPC.

Rozhodnutie G1/19 poskytlo prostredníctvom odpovedí na 3 kľúčové otázky obsiahnuté v žiadosti odvolacieho senátu direktívu, podľa ktorej postavilo posudzovanie technického charakteru metód počítačovej simulácie na rovnaký základ ako posudzovanie technického charakteru akýchkoľvek iných počítačom implementovaných metód, t.j. pri posudzovaní je potrebné odpovedať nie na otázku či má metóda technické znaky ale na kľúčovú otázku či jej znaky - a to vrátane znakov netechnického charakteru - prispievajú k riešeniu technického problému, aj keby jeho riešenie nespočívalo v priamej interakcii počítača s predmetnou simuláciou s okolitým fyzickým svetom, ale interakcia sa uskutočňovala len sprostredkovane.

Ako si teda v praxi priblížiť hranicu čo je možné v oblasti počítačovej simulácie chrániť prostredníctvom Európskeho patentu a čo nie? Napriek tomu, že vo svojom rozhodnutí veľký odvolací senát odmietol dať jednoznačný návod na jej stanovanie, uviedol v ňom aj príklady, ktoré nám umožňujú ilustrovať, že počítačová simulácia počasia s cieľom získať presnejšiu predpoveď využitá pre rozhodnutie súvsiace a agrotechnickými termínmi nebude chápaná ako riešiaca problém technického charakteru, zatiaľ čo taká istá simulácia s cieľom prispôspobiť systém slnečných zábran na budove nadchádzajúcej búrke, tak chápaná naopak bude, a preto ak má byť chránená Európskym patentom, je potrebné do znenia jej nárokov zapracovať aj znaky zužujúce jej aplikáciu na tento špecifický technický problém.

Prihlasovatelia predmetnej patentovej prihlášky, nárokujúcej si metódu návrhu budovy s využitím počítačovej simulácie si teda ešte budú musieť chvíľu počkať, kým odvolací senát konajúci v predmetnej veci zohľadní rozhodnutie G1/19 a definitívne udelí či zamietne udelenie Európskeho patentu, ale pre ostatnú odbornú verejnosť je toto rozhodnutie veľmi dobrou správou. A to nielen preto, že veľký odvolací senát opätovne potvrdil svoj zámer udržiavať vysokú konzistenciu vo výklade kľúčových právnych otázok, súvisiacich s EPC, a to predovšetkým v oblasti patentovateľnosti, čo sa zrejme pozitívne prejaví na zvýšenej miere právnej istoty prihlasovateľov ako aj majiteľov Európskych patentov, ale predovšetkým preto, že jasne, aj vďaka obsiahlemu výkladu svojho rozhodnutia, indikoval, že mieni analogicky postupovať aj v iných oblastiach počítačom implementovaných riešení, akými sú o.i. v úvode spomenutá AI či štatistická analýza vo všeobecnosti. Navyše toto rozhodnutie poskytne jednotlivým národným úradom veľmi dobrý návod, ako by mali - aj s prihliadnutím na aproximáciu práva v rámci EÚ - zosúladiť svoje metodiky posudzovania patentovateľnosti počítačom implementovaných riešení tak, aby sa zabránilo "dvojkoľajnosti" patentovej ochrany, t.j. situácii ak prihlasovateľ získa ochranu v danej krajine cestou Európskeho patentu, zatiaľ čo mu národný úrad v svojom konaní o národnej patentovej prihláške na ten isntý predmet, udelenie patentovej ochrany zamietne.

Ak by ste chceli prediskutovať možnosti ochrany Vášho SW riešenia prostredníctvom patentu, ozvite sa nám na inventa@inventa.sk

Druhé kolo grantovej schémy spustené

1.3.2021 sa spúšťa druhé kolo výzvy na predkladanie žiadostí o udelenie grantu v rámci EÚ schémy Ideas Power for business SME Fund – poukazy na duševné vlastníctvo.
V týchto dňoch už úspešní uchádzači dostávajú rozhodnutia o svojich žiadostiach z prvého kola. Ak máte záujem podobne ako oni využiť túto schému EÚ a získať tak dotáciu na úradné poplatky spojené s po svojimi prihláškami ochranných známok či dizajnov, radi Vám s podaním žiadosti pomôžeme.

Prvé kolo grantov pre SME uzavreté

Prvé kolo prímania žiadostí o poukazy na ochranu duševného vlastníctva pre malé a stredné podniky so sídlom v Európskej únii na účely pomoci pri získavaní a využívaní práv duševného vlastníctva (v rámci tzv. Ideas Powered for Busines SME Fund) bolo uzavreté 31.1.2021.
Podľa informácie výkonného riaditeľa EUIPO sa o poukazy uchádzalo viac ako 1200 žiadateľov pričom drviná väčšina z nich žiadala o poukazy pre národné (1,115) alebo EU ochranné známky (1,178).
inventa môže s potešením skonštatovať, že pomohla viacerým svojim klientom pri podaní žiadostí o poukazy, a to predovšetkým v súvislosti s ich zámerom získať ochranu prostredníctvom EU ochranných známok.
V druhom kole, ktoré sa otvorí 1.3.2021, bude inventa aj naďalej poskytovať potrebnú pomoc svojim klientom, aby ich žiadosti boli úspešne odsúhlasené. 

Granty EU pre malé a stredné podniky

Od 11. januára do 30. septembra 2021 bude k dispozícii fond v hodnote 20 miliónov eur (tzv. Ideas Powered for Busines SME Fund) a to vo forme poukazov na ochranu duševného vlastníctva pre malé a stredné podniky so sídlom v Európskej únii na účely pomoci pri získavaní a využívaní práv duševného vlastníctva (DV).

O prostriedky z fondu môžu požiadať podniky z EÚ, ktoré spĺňajú oficiálne kritériá MSP (malé a stredné podniky), a môžu tak získať finančnú podporu vo forme spätnej náhrady úradných poplatkov za prihlášky ochranných známok a dizajnov a to do výšky 50% úradného poplatku. Náhrady budú poskytované do maximálnej výšky 1 500 eur na podnik.

Žiadosti možno podávať od 11. januára 2021, keď sa začne prvý z piatich časových úsekov na ich predkladanie a táto možnosť potrvá do 30. septembra 2021, pokiaľ nedôjde k skoršiemu vyčerpaniu zdrojov.

Na podanie žiadosti o udelenie grantu budete potrebovať najmä potvrdenie o DPH podniku a bankové údaje Vášho podniku.  Váš podnik musí byť malým alebo stredným podnikom so sídlom v Európskej únii.[1]

Granty budú udeľované podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie“, preto je žiadosti potrebné podávať čo najskôr po spustení prihlasovania. Po udelení grantu je potrebné do 30 dní  podať prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu a uhradiť príslušné úradné poplatky v plnej výške. Po úhrade poplatkov za službu bude nutné zaslať  žiadosť o spätnú náhradu, bližšie informácie budú k dispozícii v rozhodnutí o udelení grantu.

Žiadateľ môže v každom časovom intervale predložiť len jednu žiadosť. Žiadosť bude možné podať výlučne elektronicky a to prostredníctvom webovej stránky https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/online-services/sme-funda radi Vám s jej vyplnením pomôžeme.

V prípade, že by ste mali v kalendárnom roku 2021 záujem o podanie prihlášky európskej ochrannej známky alebo dizajnu Spoločenstva, pokladáme možnosť uchádzať sa o udelenie grantu za finančne výhodné riešenie.

Výška úradných poplatkov pri podaní prihlášky európskej ochrannej známky či prihlášky dizajnu Spoločenstva je nasledovná:

 

Druh práva DV

Základný úradný poplatok

Maximálna výška spätnej náhrady (50%)

Ochranná známka EÚ

850 EUR

425 EUR

Dizajn Spoločenstva

230 EUR

115 EUR

 
Zápisom prihlášky ochrannej známky EÚ získava majiteľ právo na jej používanie v celej Európskej únii a zároveň právo zakázať používanie tejto ochrannej známky tretími osobami a požadovať primeranú a spravodlivú náhradu v prípade porušovania práv. Majiteľ ochrannej známky EÚ má výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami. Tento spôsob ochrany podstatne znižuje náklady v porovnaní s nákladmi na registráciu vo všetkých 27 krajinách Európskej únie.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že možnosť podania prihlášky a jej prípadná úspešnosť v konaní pred EUIPO sú závislé od posúdenia zápisnej spôsobilosti daného označenia a možných práv tretích strán. Vykonanie rešerše považujeme za nevyhnutný krok, ktorý je potrebný pred podaním prihlášky uskutočniť.  

Naša kancelária je Vám k dispozícii na prípadné konzultácie a sme pripravení poskytnúť Vám naše služby v prípade záujmu o podanie akejkoľvek prihlášky. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na inventa@inventa.sk

[1] Kategóriu mikropodnikov a malých a stredných podnikov tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo ktorých celková ročná bilančná suma nepresahuje 43 miliónov EUR.

Informácia o ochranných známkach EU po Brexite

Od 1. januára 2021 sa ochrana práv majiteľov európskych ochranných známok a dizajnov Spoločenstva už ďalej nevzťahuje na teritórium Veľkej Británie. Podľa Withdrawal Agreement Act vytvorí UKIPO (Intellectual Property Office of United Kingdom) k 1. januáru 2021 tzv. „porovnateľnú ochrannú známku Spojeného kráľovstva“ pre všetkých držiteľov práv s existujúcou ochrannou známkou EÚ.

Takáto „porovnateľná ochranná známka Spojeného kráľovstva“ bude:

 • zapísaná do registra ochranných známok Spojeného kráľovstva
 • mať rovnaké právne postavenie, ako keby ste oň požiadali a zaregistrovali ho podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva
 • zachová si pôvodný dátum podania prihlášky EUTM
 • bude úplne nezávislou ochrannou známkou Spojeného kráľovstva, ktorú je možné napadnúť, previesť, udeliť k nej licenciu ako aj ju obnoviť nezávisle od pôvodnej EUTM

Za „porovnateľnú ochrannú známku Spojeného kráľovstva“ nebudete musieť zaplatiť žiaden úradný poplatok na to, aby vznikla; ale ani neobdržíte osvedčenie o registrácii vo Veľkej Británii. Budete mať však prístup k podrobnostiam o ochrannej známke na stránke GOV.UK

Uvedené sa bude rovnako vzťahovať aj na dizajny Spoločenstva.

Vznikom porovnateľných registrácií v registroch UKIPO tak pre Vás ako majiteľa týchto práv nastáva situácia, kedy je potrebné zabezpečiť, aby Vaše práva disponovali adekvátnym zastúpením pred UKIPO a to najmä pre prípady obnov ochranných známok a predĺžení platnosti dizajnov Spoločenstva; ako aj pre rôzne iné situácie, ktoré môžu počas trvania platnosti Vašich práv nastať.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na adrese inventa@inventa.sk