inventa je zaradená v zozname oprávnených riešiteľov inovačných projektov MH SR

Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA v spolupráci s Európskym fondom regionálneho rozvoja otvorili výzvu pre predkladanie žiadostí o finančnú podporu inovačných projektov. Cieľom inovačných poukážok je zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom inovácie vlastných produktov, služieb, procesov alebo zefektívnenia svojho obchodného modelu; podporovanie aktivít zameraných na digitálnu transformáciu a komercializáciu inovatívnych riešení a stimulovanie inovačných procesov v podnikoch prostredníctvom podpory spolupráce s externými partnermi.

Rozhodli sme sa do tohto projektu zapojiť a ponúknuť Vám aj touto cestou služby našej kancelárie. Na základe našej žiadosti sme boli Ministerstvom hospodárstva zaradení na zoznam oprávnených riešiteľov inovačných projektov.

Naša spoločnosť inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. je patentovou kanceláriou s viac ako 30 ročným pôsobením a naši patentoví zástupcovia majú rozsiahle skúsenosti súvisiace so získavaním ochrany pre  technické riešenia pochádzajúce  zo všetkých oblastí vedy a techniky – samozrejmosťou je teda zastupovanie v oblasti patentov a ďalších priemyselných práv ako aj poskytovanie komplexných konzultačných služieb. Procesom smerujúcim k ochrane Vašich inovácií Vás vieme odborne a profesionálne sprevádzať a vďaka Inovačným poukážkam sa finálne náklady vynaložené na ochranu Vašich práv výrazne znížia.

Ako inovačné poukážky fungujú?

  • výzva bola vyhlásená 22. 6. 2021 a zapojiť sa je možné počas 3 mesiacov
  • výška inovačnej poukážky je od 2 000 do 15 000 eur až do hodnoty 85 % oprávnených výdavkov a preplatenie inovačnej poukážky je formou predfinancovania
  • žiadateľ môže podať až 2 projekty so žiadosťou o finančný príspevok, ich spoločná hodnota nesmie presiahnuť 15 000 eur
  • žiadateľ podáva žiadosť vo fáze prípravy na projekt, zvolí si vybraného riešiteľa jeho projektu z oprávnených subjektov a po schválení poukážky projekt zrealizuje do 6 mesiacov

Kto môže o príspevok žiadať?

  • fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú sídlo podnikania alebo prevádzkareň v Banskobystrickom kraji a vykonávajú podnikateľskú činnosť aspoň 12 mesiacov

Viac informácií o inovačných poukážkach nájdete na stránke inovujme.sk

V prípade, ak by ste mali záujem o využitie inovačných poukážok v oblasti ochrany svojich vynálezov a iných priemyselných práv, kontaktujte nás napríklad emailom alebo telefonicky a radi Vám možné formy čerpania prostriedkov bližšie predstavíme, a to aj na osobnom stretnutí.