Granty EU pre malé a stredné podniky

Od 11. januára do 30. septembra 2021 bude k dispozícii fond v hodnote 20 miliónov eur (tzv. Ideas Powered for Busines SME Fund) a to vo forme poukazov na ochranu duševného vlastníctva pre malé a stredné podniky so sídlom v Európskej únii na účely pomoci pri získavaní a využívaní práv duševného vlastníctva (DV).

O prostriedky z fondu môžu požiadať podniky z EÚ, ktoré spĺňajú oficiálne kritériá MSP (malé a stredné podniky), a môžu tak získať finančnú podporu vo forme spätnej náhrady úradných poplatkov za prihlášky ochranných známok a dizajnov a to do výšky 50% úradného poplatku. Náhrady budú poskytované do maximálnej výšky 1 500 eur na podnik.

Žiadosti možno podávať od 11. januára 2021, keď sa začne prvý z piatich časových úsekov na ich predkladanie a táto možnosť potrvá do 30. septembra 2021, pokiaľ nedôjde k skoršiemu vyčerpaniu zdrojov.

Na podanie žiadosti o udelenie grantu budete potrebovať najmä potvrdenie o DPH podniku a bankové údaje Vášho podniku.  Váš podnik musí byť malým alebo stredným podnikom so sídlom v Európskej únii.[1]

Granty budú udeľované podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie“, preto je žiadosti potrebné podávať čo najskôr po spustení prihlasovania. Po udelení grantu je potrebné do 30 dní  podať prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu a uhradiť príslušné úradné poplatky v plnej výške. Po úhrade poplatkov za službu bude nutné zaslať  žiadosť o spätnú náhradu, bližšie informácie budú k dispozícii v rozhodnutí o udelení grantu.

Žiadateľ môže v každom časovom intervale predložiť len jednu žiadosť. Žiadosť bude možné podať výlučne elektronicky a to prostredníctvom webovej stránky https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/online-services/sme-funda radi Vám s jej vyplnením pomôžeme.

V prípade, že by ste mali v kalendárnom roku 2021 záujem o podanie prihlášky európskej ochrannej známky alebo dizajnu Spoločenstva, pokladáme možnosť uchádzať sa o udelenie grantu za finančne výhodné riešenie.

Výška úradných poplatkov pri podaní prihlášky európskej ochrannej známky či prihlášky dizajnu Spoločenstva je nasledovná:

 

Druh práva DV

Základný úradný poplatok

Maximálna výška spätnej náhrady (50%)

Ochranná známka EÚ

850 EUR

425 EUR

Dizajn Spoločenstva

230 EUR

115 EUR

 
Zápisom prihlášky ochrannej známky EÚ získava majiteľ právo na jej používanie v celej Európskej únii a zároveň právo zakázať používanie tejto ochrannej známky tretími osobami a požadovať primeranú a spravodlivú náhradu v prípade porušovania práv. Majiteľ ochrannej známky EÚ má výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami. Tento spôsob ochrany podstatne znižuje náklady v porovnaní s nákladmi na registráciu vo všetkých 27 krajinách Európskej únie.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že možnosť podania prihlášky a jej prípadná úspešnosť v konaní pred EUIPO sú závislé od posúdenia zápisnej spôsobilosti daného označenia a možných práv tretích strán. Vykonanie rešerše považujeme za nevyhnutný krok, ktorý je potrebný pred podaním prihlášky uskutočniť.  

Naša kancelária je Vám k dispozícii na prípadné konzultácie a sme pripravení poskytnúť Vám naše služby v prípade záujmu o podanie akejkoľvek prihlášky. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na inventa@inventa.sk

[1] Kategóriu mikropodnikov a malých a stredných podnikov tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo ktorých celková ročná bilančná suma nepresahuje 43 miliónov EUR.