Grantová schéma EÚ pre SME je opäť spustená

bez-nazvu

Od 10. januára do 16. decembra 2022 bude opätovne pre malé a stredné podniky k dispozícii fond grantového programu Ideas Powered for Business – tentokrát v hodnote 16 miliónov eur. Poskytovanie bude rovnako ako v predchádzajúcom roku fungovať formou poukazov na ochranu duševného vlastníctva pre malé a stredné podniky so sídlom v Európskej únii na účely pomoci pri získavaní a využívaní práv duševného vlastníctva.
O prostriedky z fondu môžu požiadať podniky z EÚ, ktoré spĺňajú oficiálne kritériá MSP (malé a stredné podniky), a môžu tak získať finančnú podporu vo forme spätnej náhrady úradných poplatkov za prihlášky ochranných známok a dizajnov a to až do výšky 75% úradného poplatku. Náhrady pre činnosti súvisiace s duševným vlastníctvom budú poskytované do maximálnej výšky 1 500 eur na podnik.
Žiadosti možno podávať od 10. januára 2022 a táto možnosť potrvá do 16. decembra 2022, pokiaľ nedôjde k skoršiemu vyčerpaniu zdrojov.
Podľa zverejnených pravidiel financovania budú môcť držitelia poukazov očakávať spätné uhradenie oprávnených nákladov do výšky 75 % pri nákladoch týkajúcich sa podaní vo vzťahu k národným a EÚ ochranným známkam a dizajnom. Pri medzinárodných ochranných známkach a medzinárodných dizajnoch bude možné získať náhradu do výšky 50% oprávnených nákladov. V oboch prípadoch sa náhrada bude týkať výlučne oprávnených nákladov, ktorými sú v zmysle grantu úradné poplatky.
Na podanie žiadosti o udelenie grantu budete potrebovať najmä potvrdenie o DPH podniku a bankové údaje Vášho podniku. Váš podnik musí byť malým alebo stredným podnikom so sídlom v Európskej únii.
Granty budú udeľované podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie“, preto je žiadosti potrebné podávať čo najskôr po spustení prihlasovania. Žiadosť je možné podať výlučne elektronicky a to prostredníctvom webovej stránky EUIPO - radi Vám s jej vyplnením pomôžeme.
Nakoľko poukazy neplatia spätne a teda náklady na činnosti vykonané pred získaním poukazu nie je možné nahradiť; finančné náhrady sa budú vzťahovať len na podanie vykonané až po úspešnom podaní žiadosti o získanie poukazu.
V prípade, že by ste mali v kalendárnom roku 2022 záujem o podanie prihlášky európskej ochrannej známky, dizajnu Spoločenstva, prihlášky medzinárodnej ochrannej známky či medzinárodného dizajnu, pokladáme možnosť uchádzať sa o udelenie grantu za finančne výhodné riešenie.
Naša kancelária je Vám k dispozícii na prípadné konzultácie a sme pripravení poskytnúť Vám naše služby v prípade záujmu o podanie akejkoľvek prihlášky. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na inventa@inventa.sk