Fond EUIPO pre MSP na rok 2023 otvorený

Od 23. januára do 8. decembra 2023 je opätovne pre malé a stredné podniky k dispozícii fond grantového programu Ideas Powered for Business. Celkový dostupný rozpočet na spolufinancovanie opatrení v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov sa odhaduje na 25 miliónov EUR. Poskytovanie bude rovnako ako v predchádzajúcic rokoch fungovať formou poukazov na ochranu duševného vlastníctva pre malé a stredné podniky so sídlom v Európskej únii na účely pomoci pri získavaní a využívaní práv duševného vlastníctva.


O prostriedky z fondu môžu požiadať podniky z EÚ, ktoré spĺňajú oficiálne kritériá MSP (malé a stredné podniky), a môžu tak získať finančnú podporu vo forme spätnej náhrady úradných poplatkov za prihlášky ochranných známok a dizajnov a to až do výšky 75% úradného poplatku


Žiadosti možno podávať od 23. januára 2023 a táto možnosť potrvá do 15. decembra 2023, pokiaľ nedôjde k skoršiemu vyčerpaniu zdrojov.


Podľa zverejnených pravidiel financovania budú môcť držitelia poukazov očakávať spätné uhradenie oprávnených nákladov do výšky 75 % pri nákladoch týkajúcich sa podaní vo vzťahu k národným a EÚ ochranným známkam a dizajnom. Pri medzinárodných ochranných známkach a medzinárodných dizajnoch bude možné získať náhradu do výšky 50% oprávnených nákladov. V oboch prípadoch sa náhrada bude týkať výlučne oprávnených nákladov, ktorými sú v zmysle grantu úradné poplatky.
Na podanie žiadosti o udelenie grantu budete potrebovať najmä potvrdenie o DPH podniku a bankové údaje Vášho podniku. Váš podnik musí byť malým alebo stredným podnikom so sídlom v Európskej únii.


Granty budú udeľované podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie“, preto je žiadosti potrebné podávať čo najskôr po spustení prihlasovania. Žiadosť je možné podať výlučne elektronicky a to prostredníctvom webovej stránky EUIPO - radi Vám s jej vyplnením pomôžeme.


Nakoľko poukazy neplatia spätne a teda náklady na činnosti vykonané pred získaním poukazu nie je možné nahradiť; finančné náhrady sa budú vzťahovať len na podanie vykonané až po úspešnom podaní žiadosti o získanie poukazu.


V prípade, že by ste mali v kalendárnom roku 2023 záujem o podanie prihlášky európskej ochrannej známky, dizajnu Spoločenstva, prihlášky medzinárodnej ochrannej známky či medzinárodného dizajnu, pokladáme možnosť uchádzať sa o udelenie grantu za finančne výhodné riešenie.


Naša kancelária je Vám k dispozícii na prípadné konzultácie a sme pripravení poskytnúť Vám naše služby v prípade záujmu o podanie akejkoľvek prihlášky. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na inventa@inventa.sk