EUIPO Granty na rok 2024

snimka-obrazovky-2024-01-22-o-14.49.19

Od 22. januára do 6. decembra 2024 je opätovne pre malé a stredné podniky k dispozícii fond grantového programu Ideas Powered for Business. Celkový dostupný rozpočet na spolufinancovanie opatrení v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov sa odhaduje na 20 miliónov EUR. Poskytovanie bude rovnako ako v predchádzajúcich rokoch fungovať formou poukazov na ochranu duševného vlastníctva pre malé a stredné podniky so sídlom v Európskej únii na účely pomoci pri získavaní a využívaní práv duševného vlastníctva.

 O prostriedky z fondu môžu požiadať podniky z EÚ, ktoré spĺňajú oficiálne kritériá MSP (malé a stredné podniky), a môžu tak získať finančnú podporu vo forme spätnej náhrady úradných poplatkov za prihlášky ochranných známok, dizajnov, patentov tak aj vo veci práv k odrodám rastlín a vo vzťahu k službe IP SCAN.

  • Služba IP SCAN ostáva bezo zmeny, s čerpaním vo výške 720 EUR, pričom bližšie informácie k nej nájdete v našej brožúrke  2023-ip-scan-applicants-guide-sk-inventa. inventa má 3 akreditovaných konzultantov, oprávnených pre realizáciu tejto služby.
  • Pre ochranné známky a dizajny je čerpanie limitované sumou 1 000 € a prostriedky je možné čerpať až do  75% výšky uhradených úradných poplatkov.
  • Pre patenty sa v roku 2024 jedná o spätnú náhradu úradných poplatkov do výšky 1 500 € no zároveň tohtoročné grantové kolo prihlasovateľom patentov prináša jedinečnú možnosť čerpať príspevok až 2 000 € na náklady na právne úkony súvisiace s vypracovaním a podaním novej európskej patentovej prihlášky.

Na podanie žiadosti o udelenie grantu je potrebné predložiť najmä potvrdenie o DPH podniku a bankové údaje Vášho podniku. Váš podnik musí byť malým alebo stredným podnikom so sídlom v Európskej únii. 

Granty budú udeľované podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie“, preto je žiadosti potrebné podávať čo najskôr po spustení prihlasovania. Žiadosť je možné podať výlučne elektronicky a to prostredníctvom webovej stránky EUIPO - radi Vám s jej podaním pomôžeme.

Nakoľko poukazy neplatia spätne a teda náklady na činnosti vykonané pred získaním poukazu nie je možné nahradiť; finančné náhrady sa budú vzťahovať len na podanie vykonané až po schválení žiadosti o získanie poukazu.