Služby

inventa poskytuje komplexné služby týkajúce sa patentov, ochranných známok, dizajnov a úžitkových vzorov, nekalej súťaže, licencií, rešerší z oblasti ochranných známok, autorského práva a súdnych procesov a spolupracuje so širokou sieťou kancelárií sídliacich v zahraničí. Prostredníctvom dlhodobo prevádzkovaného vlastného originálneho vnútorného databázového systému inventa spoľahlivo zabezpečuje všetky náležitosti súvisiace s udržiavaním práv.

V patentovej oblasti inventa ponúka služby týkajúce sa zabezpečenia vypracovania návrhu patentovej prihlášky, zastupovania slovenských a zahraničných prihlasovateľov pred slovenským Úradom priemyselného vlastníctva a Európskym patentovým úradom, konzultačné služby v oblasti porušovania práv k patentom a taktiež službu sledovania a platby udržiavacích poplatkov. inventa zabezpečuje príslušné práce okrem slovenčiny v ďalších troch jazykoch.

inventa má bohaté skúsenosti so širokou škálou technológií vrátane farmaceutickej chémie, organickej chémie, agrikultúrnej chémie, chemického inžinierstva, spracovania vody a inžinierstva týkajúceho sa dodávok vody, biotechnológie, genetiky a molekulárnej biológie, elektrického a mechanického inžinierstva.

V oblasti ochranných známok inventa zabezpečuje známkové rešerše, zastupovanie zahraničných aj domácich prihlasovateľov pred slovenským Úradom priemyselného vlastníctva vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa ochranných známok vrátane námietkového a zrušovacieho konania a taktiež aj konania týkajúceho sa obnovy ochranných známok.

inventa poskytuje komplexné služby v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva, konkrétne mediačné služby v oblasti porušovania práv duševného vlastníctva, konzultácie a zastupovanie v oblasti porušovania práv k patentom a ochranných známok ako aj vo veciach súvisiacich so zákazom dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu falšovaného a plagiátorského tovaru na slovenských hraniciach a na vnútornom trhu, pričom v tejto oblasti majú odborníci inventy viac než 12 rokov bohatých skúseností.

inventa tiež poskytuje poradenské služby v oblasti oceňovania majetku z oblasti práv duševného vlastníctva, vrátane ohodnotenia ochranných známok a patentov.

Na základe dohody so spolupracujúcimi advokátmi a patentovými zástupcami je inventa schopná zabezpečiť zastúpenie v Českej republike čo má za následok výrazné zníženie nákladov pre našich klientov.

zobraziť viac